PROJEKTI

Projektno delo skupine, neposredno povezano z Dijaškim domom Ivana Cankarja, sega v leto 1997 z inovacijskim projektom: “Pozitiv, proučevanje medijev”. Sledili so številni projekti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki so omogočali raziskovanje in profesionalni razvoj ter rast skupin in posameznikov. Kompleksnejši projekti so postali platforme delovanja najrazličnejših področjih (npr. DIVIDED GOD – na področju medkulturnega dialoga) oziroma znotraj cele skupnosti (BITI – DIC).

KREATORIJ DIC
ČASOVNI OKVIR / TRAJANJE

Nadaljevalni projekt: od leta 2003 dalje
Aktualno sofinancirano obdobje:
MOL: 2023 – 2025
MIZŠ – Urad RS za mladino 2024 – 2025

CILJI PROJEKTA
 • realizacija neformalnega izobraževanja, pridobitev novih znanj in veščin ter razvoj ustreznih kompetenc,
 • kreativno in varno preživljanje prostega časa, druženje in zabavo
 • omogočanje logističnih možnosti za dostop do kulturnih vsebin ter realizacijo lastnih idej in produkcij mladim z manj priložnostmi ter različnim mladinskim skupinam in mladim iz drugih krajev Slovenije, ipd.
OPIS PROJEKTA

Projekt omogoča ciljni populaciji mladih kreativno preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje, druženje z vrstniki in zabavo. Temelji na aktivni participaciji pri pripravi in izvedbi posameznih dejavnostih in dogodkov, povezanih z mladinsko (sub)kulturo oz. s sodobnimi načini zabave. Za sodelujoče pri pripravi in izvedbi programa to predstavlja hkrati tudi neformalno izobraževanje, saj si na ta način pridobivajo nova znanja in veščine, ki jih lahko uporabijo pri nadaljevanju svojega formalnega izobraževanja in poznejši zaposlitvi.

Program si konceptualno prizadeva pokriti tudi širši spekter družbenih tematik, ki se dotikajo mladih in o katerih se na ta način lahko seznanjajo in učijo iz prve roke. Gre za pomemben vidik, ki prispeva tudi k razvoju tolerance in empatije ter medkulturni dialog in hkrati krepi socialne kompetence.

Za izvedbo konkretnega projekta so potrebni ustrezni pogoji in organizacijska struktura, ki jo ob mladinskih voditeljih in ob mentorski podpori udejanjajo mladi sami.

Gre za mlade, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije (večina udeležencev v projektu so mladi, ki bivajo v dijaškem domu, njihovi sošolci in vrstniki), katerim odprtost projekta Kreatorij DIC omogoča druženje, »preskok depriviligiranega položaja« in možnost enakovredne komunikacije in participacije v novem okolju. Program poteka od leta 2002 dalje. V tem času je bilo v Kreatoriju realiziranih okrog 600 dogodkov (niso šteta gostovanja produkcij nastalih v okviru Kreatorija ipd.) Kontinuirano dogajanje in številnost obiska mladih, ki prihajajo izven dijaškega doma dokazuje, da mladi pogrešajo tovrsten prostor in predvsem za varen način druženja, zabave in sodelovanja. To ne velja samo za depriviligirane skupine kot so npr. brezdomci, med katerimi je vse večje število mladih, temveč številne srednješolce, študente ter druge skupine mladih in posameznike.

Kreatorij DIC je v zadnjih letih postal eden od pomembnih prostorov za mlade, predvsem iz Ljubljane. Številnim mladinskim skupinam in posameznikom ob nastopih, omogoča tudi vaje in pripravo produkcij, saj tovrstnih prostorov v Ljubljani primanjkuje, oziroma se jih celo zapira ali privatizira (npr. KUD France Prešeren), tako da Kreatorij predstavlja domicil, oziroma občasno pomaga tudi drugim skupinam, ki nimajo svojih prostorov za vaje in javne nastope (npr. skupina Kralji ulice, različne srednješolske skupine, ki se ukvarjajo z gledališčem in gledališko improvizacijo, ipd.).

NAČRT IN METODE DELA V LETU 2023

1. CILJ: Spoznavanje različnih umetniških zvrsti mladinske (sub)kulture ter pridobivanje novih znanj in veščin (kompetenc)

OPIS PREDVIDENIH AKTIVNOSTI:
sodobni ples, fizični teater, gledališče, improvizacijsko gledališče, video, multimedija in spletna umetnost, glasbeno ustvarjanje, performans,
vodenje prireditev.

UPORABLJENE METODE in / ali TEHNIKE:
Neformalno učenje / pridobivanje kompetenc: mentorsko in vrstniško učenje (»učenje učenja”) v smeri pridobivanja novih znanj in spretnosti

2. CILJ: Aktivna participacija mladih in njihovo vključevanje pri zasnovi in izvedbi programa ter organizaciji večerov

OPIS PREDVIDENIH AKTIVNOSTI:

program vsebinsko snujejo mladi /pripravljajo lastne produkcije, oziroma v program vključujejo produkcije, ki so zanimive in primerne za ciljno publiko Kreatorija DIC/, tehnična podpora pri realizaciji programa

UPORABLJENE METODE in / ali TEHNIKE:
spodbujanje iniciativnosti; aktivno vključevanje; mentorsko vodenje in izkustveno učenje / sodelovanje in timsko delo.

3. CILJ: omogočanje zadovoljitev potreb po kreativni in varni zabavi ter druženju in spodbujanje zdravega in aktivnega načina/sloga življenja mladih 

OPIS PREDVIDENIH AKTIVNOSTI:
sodelovanje pri pripravi in izvedbi zabavnega dela programa “Mešano na žaru”, priložnostnih plesov (novoletna zabava, Karneval, Valentinovo…), koncertov, ipd.

UPORABLJENE METODE in / ali TEHNIKE:
Spodbujanje iniciativnosti in podpora pozitivnim pobudam mladih, njihovemu aktivnemu vključevanju, krepitev zaupanja in odgovornosti / vrstniška iniciativa, učenje in odgovornost.

4. CILJ: mobilnost mladih in mednarodno povezovanje

OPIS PREDVIDENIH AKTIVNOSTI:
sodelovanja in organizacija mednarodnih izmenjav mladih, organizacija izmenjav gostovanj z partnerskimi skupinami, sodelovanje na mednarodnih mladinskih delavnicah, izobraževalnih treningih in festivalih.

UPORABLJENE METODE in / ali TEHNIKE:
Predstavitve, izvedba skupnih mešanih delavnic, izmenjava mentorjev, asistentov, izmenjava znanj in izkušenj.

REALIZACIJA V LETU 2023
PARTNERJI V PROJEKTU

Društvo gledališče Glej, Društvo DZMP, Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, Društvo ŠKUC, Kralji ulice, KUD Samosvoj, Zavod NUR, C, Zavod TiPovej!

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana

BITI

Projekt BITI

Projekt je povezan s področjem trajnostnega razvoja, oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Izhaja iz holističnega pogleda (paradigme) na svet, ki zahteva celoviti pristop pri soočanju s sodobnimi, perečimi izzivi in njihovim reševanjem. Svet je namreč organska celota, ki ga ni mogoče ločiti na posamezne segmente. Opazovalec (subject) ni ločen in izvzet od opazovanega, sprememba se mora začeti pri njemu, v njegovi zavesti.

SEZNAM PROJEKTOV
(* označuje mednarodne projekte)

2024

 1. BITI / MOL, JSKD RS,
 2. Kreatorij DIC / URSM, MOL,
 3. Spletne zanke / MOL,
 4. Projekti, prijavljeni na JSKD RS (preko KUD-a Pozitiv): plesno gledališka predstava Čakalnica, Festival Mladinskega inovativnega teatra MIT2, Foto temnica, Kreatorij TV, Video Svet in Praktikum filmske vzgoje, Govorilna ura – podkast, Kompozitarnica, Koncert – melodije večnosti

2023

 1. Atelje / sofinancer MOL, JSKD RS,
 2. BITI / MOL, JSKD RS,
 3. Kreatorij DIC / URSM, MOL,
 4. Spletne zanke / MOL,
 5. Projekti, prijavljeni na JSKD RS (preko KUD-a Pozitiv): plesno gledališka predstava Tovarna neviht, Festival Mladinskega inovativnega teatra MIT, Foto temnica, Kreatorij TV, Video Svet in Praktikum filmske vzgoje.
 6. Mednarodna izmenjava Erazmus+ BITI odporen

2022

2020

 1. BITI/MOL
 2. Gledališka delavnica Wetiko in (Cigara je včasih res samo cigara) Freunds, likovna delavnica Atelje in Videosvet, foto delavnica Temnica/JSRSKD
 3. Kreatorij DIC/MŠŠ, MOL
 4. BITI/MOL
 5. ASTTNP#/MOL
 6. Permakul/Erazmus+ mladinska izmenjava (prestavljena)

2019

 1. BITI/MOL
 2. Gledališka delavnica Big Mother, gledališka delavnica Amarnth, likovna delavnica Atelje in Videosvet, foto delavnica Temnica/JSRSKD
 3. Kreatorij DIC/MŠŠ, MOL
 4. ASTTNP#/MOL
 5. Pozitivni tabor/MOL
 6. Mednarodna mladinska izmenjava/video delavnica/Ljubljana in Nürnberg/MOL, KinoDvor

2018

 1. BITI/MOL
 2. BITI IN/side, mednarodna mladinska izmenjava* /Mladi v akciji, MOL
 3. Gledališka delavnica Mehurček, gledališka delavnica Indigo, likovna delavnica Atelje in Videosvet/JSRSKD
 4. Kreatorij DIC/MŠŠ, MOL
 5. #ASTTNP/MOL

2017

 1. BITI/MOL
 2. Gledališka delavnica Popotniki,  Ivan Cankar pisatelj – tujec vsem in sebi, Atelje in Videosvet/JSRSKD
 3. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL
 4. Nekemične zasvojenosti med dijaki/MOL

2016

 1. BITI /MOL
 2. BITI mednarodne mladinske aktivnosti – Juventfest – Sarajevo*/MOL
 3. Gledališka delavnica Maya,  Delavnica za gledališče in ognjeni šov, Atelje/JSRSKD
 4. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL

2015

 1. BITI 3/MOL
 2. BITI mlad, mednarodna izmenjava mladih */ mladi v akciji/MOL
 3. BITI mednarodne mladinske aktivnosti – Juventfest – Sarajevo/MOL
 4. Gledališka delavnica Matica,  Delavnica za gledališče in ognjeni šov, Atelje/JSRSKD
 5. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL
 6. Pozitiv proti PozitHIVu/MOL

2014

 1. BITI/MOL
 2. BITI mednarodna izmenjava mladih v Mostarju*/ mladi v akciji/MOL
 3. BITI mednarodna izmenjava mladih v Novem Sadu*/ mladi v akciji/MOL
 4. BITI mednarodne mladinske aktivnosti – Juventfest – Sarajevo/MOL
 5. Gledališka delavnica Polnoletni,  Gledališka delavnica Tretje, Delavnica za gledališče in ognjeni šov/JSRSKD
 6. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL
 7. Pozitiv proti PozitHIVu/MOL

2013

 1. BITI/MOL
 2. BITI državljan, mednarodna izmenjava mladih v Ljubljani*/MOVIT NA mladina, mladi v akciji/MOL
 3. BITI mednarodne mladinske aktivnosti – Juventfest – Sarajevo/MOL
 4. Likovna delavnica Atelje, gledališka delavnica Krasni novi svet, dalevnica Grafiti in street art, Močnejši od sovraštva, delavnica za gledališče, cirkus in ognjeni šov/JSRSKD
 5. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL
 6. Pozitiv proti PozitHIVu/MOL

2012

 1. BITI/MOL
 2. BITI *mednarodne mladinske aktivnosti, Mostar in Novi Sad/MOL 
 3. Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica 15. za 15. in Elita, Likovna delavnica Atelje, Delavnica BITI grafiti/JSRSKD
 4. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL
 5. Pozitiv proti PozitHIVu/MOL
 6. Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij MDNFI/konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS (Evropskih socialnih skladov)
 7. ZaVednoMladi – Senzibiliziranje javnosti za teme mladih/konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS (Evropskih socialnih skladov)

2011

 1. BITI/MOL
 2. BITI mednarodna izmenjava mladih*/MOVIT NA mladina
 3. Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Gledališka delavnica 15. bojevnik, Likovna delavnica Atelje, Foto delavnica Pozitiv/JSRSKD
 4. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL
 5. Pozitiv proti PozitHIVu/MOL
 6. Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij MDNFI/konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS (Evropskih socialnih skladov)
 7. ZaVednoMladi – Senzibiliziranje javnosti za teme mladih/konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS (Evropskih socialnih skladov)

2010

 1. BITI/MOL
 2. Plesnogledališka delavnica Pozitiv/MOL
 3. Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Multimedijska delavnica, Video delavnica BITI, Gledališka delavnica STRUP2, Likovna delavnica Atelje/JSRSKD
 4. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL
 5. Pozitiv proti PozitHIVu/MOL
 6. Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij MDNFI/konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS (Evropskih socialnih skladov)
 7. ZaVednoMladi – Senzibiliziranje javnosti za teme mladih/konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS (Evropskih socialnih skladov)

2009

 1. BITI/MOL
 2. Pozitiv proti PozitHIVu/MOL
 3. Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL
 4. Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Multimedijska delavnica, Plesna delavnica, Video delavnica VideoArt, Gledališka delavnica STRUP, Foto delavnica, Likovna delavnica, Podstrešje/JSRSKD

2008

 1. Kreatorij DIC/MŠŠ, MOL
 2. Pozitiv poti PozitHIVu/MOL
 3. Razdeljeni bog/Divided GOD*/MOL
 4. Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Na odprtem morju, Multimedijska delavnica, Plesna delavnica, Video delavnica Pozitiv, Zmore ostriga/JSRSKD

2007

 1. Kreatorij DIC/MŠŠ, MOL
 2. Pozitiv proti pozitHIVu/MOL
 3. Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Leto 2200, Multimedijska delavnica, Na drugi strani podplat, Plesna delavnica, Video delavnica Pozitiv, Zaprta vrata, HerAsher, Podstrešje, Sami sebi most/JSRSKD
 4. Razdeljeni bog/Divided GOD*/EFC, Movit NA mladina

2006

 1. Kreatorij DIC/MŠŠ, MOL
 2. Pozitiv proti pozitHIVu/MOL
 3. Petrovaradinsko pleme*/EFC
 4. Gledališka delavnica Igre brez meja, Plesna delavnica, Delavnica za gledališče in cirkus, Video delavnica Pozitiv, Multimedijska delavnica, Spece celice, Ne vem kdo sem, Mapija 2, Plesna delavnica- prah, Llikovna – podstrešje/JSRSKD,MOL
 5. Kdor ni z nami, je za nami!/MOL

2005

 1. Večnamenski mladinski prostor Kreatorij DIC/MŠŠ
 2. Pozitiv proti PozitHIVu/MOL
 3. Kreatorij DIC/MOL
 4. Multimedijska delavnica Pozitiv, Mjuzikl Bjuzikl, Video delavnica Pozitiv, Plesna delavnica, Gled.delavnica:Igre brez meja, Delavnica za gledališče in cirkus, Mapija, Poslednji lov, Delavnica ročnik lutk, Marioneta/JSRSKD

2004

 1. Večnamenski mladinski prostor Kreatorij DIC/MŠŠ, MOL
 2. Gledališče in Gib kot orodje premostitve kulturnih, nacionalnih in drugih delitev*/MOVIT, NA mladina
 3. Pozitiv proti pozitHIVu/MOL
 4. 10.september, AK-ME-NA-gledališče, Delavnica ročnih lutk, Gledališka delavnica, Gostovanje na Madžarskem s predstavo Lej do luta, Igrana beseda in Gib, Intermedijska delavnica Pozitiv, Intermedijski projekt X, Karčy – novodobni božji posrednik, Nova generacija –gledališče, Plesna delavnica, Video delavnica Pozitiv/JSRSKD
 5. La nuit de Ljubljana*

2003

 1. Četrtkov večer/MOL
 2. Pozitiv proti pozitHIVu/MOL
 3. Dijaški dom kot odprt prostor kreativnega preživljanja prostega časa, osebne rast in vseživljenjskega izobraževanjaMŠŠ
 4. No Mans Land*/Nikogaršnja zemlja/, izmenjava NeapeljMOVIT NA mladina
 5. Gledališče:Predstava Kdo me riše?, Gledališče: G.delavnica:Igre brez meja, Intermed.:Predstava Janis/neznana biografija, Intermed.: Intermedijska delavnica, Ples: predstava Lej do luta, Likovno: Podstreha BI., Film: Razprodaja sreče, Film: Video delavnica Pozitiv, /JSRSKD
 6. Spielen leben lernen*/partnerji v projektu Sokrates

2002

 1. Pozitiv proti pozitHIVu/MOL
 2. Pozitiv – proučevanje vizuelnih medijev: stripa in animacije, s poudarkom na pedagoškem ter kreativnem izrazu
 3. Dijaški dom kot odprt prostor kreativnega preživljanja prostega časa, osebne rast in vseživljenjskega izobraževanj/MŠŠ
 4. No Mans Land*/ Nikogaršnja zemlja/EU-program mladina, JSRSKD, MOL
 5. Plesnogledališki projekt: Polnoletni, Gledališka delavnica: Igra brez meja, Video delavnica: Kamera Pozitiv,Likovna delavnica DIC, Glasbeno plesni performans Kletka, Etnografski film: Trenje lanu/JSRSKD

2001

 1. Pozitiv proti pozitHIVu/MOL
 2. Pozitiv digital – proučevanje in uporaba sodobnih medijev v šolskem prostoru/MŠŠ
 3. “Portal”DIC/MID
 4. GIB -univerzalni jezik*/MOL, Movit NA MLADINA

2000

 1. Vpliv projektnega dela na domsko vzgojo/MŠŠ
 2. Pozitiv-pručevanje medijev: gledališča in videa/MŠŠ
 3. Pozitiv proti pozitHIVu/MOL

1999

 1. Pozitiv – proučevanje medijev s poudarkom na pedagoškem ter kreativnem izrazu/MŠŠ
 2. Pozitiv – proučevanje medijev/MOL
 3. Pozitiv proti pozitHIVu/MOL

1998

 1. Pozitiv – proučevanje medijev s poudarkom na pedagoškem, psihosocialnem ter kreativnem izrazu/MŠŠ
 2. Pozitiv in Galerija DIC/MOL

1997

 1. Pozitiv – proučevanje medijev s poudarkom na pedagoškem, psihosocialnem ter kreativnem izrazu/MŠŠ, MOL
BosanskiСрпски језикEnglishالعربيةDeutschSlovenščina